برنامه های آموزشی

گروه تولیدی فرا کشت پارسیان در نظر ندارد تمامی دانش و آموخته هایش را نزد خود نگه دارد، اعتقاد ما در شرکت فراکشت بر این است که ،اشاعه آنچه که ما در طی سالها آموخته ایم برای بازار حیاتی است و در ایجاد بازاری قوی تر موثر خواهد بود.

برنامه ریزی شده که برنامه های آموزشی در سراسر منطقه مورد نظر برای کمک به کشاورزان در رسیدن به حداکثر پتاسیلهای مزارع برگزار شود، لذا برای مطلع شدن از تاریخ و مکان آموزش با نا در تماس باشید….