مرکز آموزشی

 شرکت ما قصد گسترش دانش کشاورزی در سراسر منطقه دارد زیرا که موفقیت کشاورزان را به  

عنوان هدف اصلی خود اعلام کرده است. ما برنامه های آموزشی را در مزارع مختلف خودمان برای کسانی که ارزوی یاد گرفتن روش های جدید و پیشرفته باغبانی حفظ شده دارد،  برگزار خواهیم کرد. درارتباط با ما بمانید