0
استفاده از آبیاری قطره ای در مزارع باز و دانش باغبانی محافظت شده رو به پیشرفت است،لذا شرکت فراکشت پارسیان آخرین متدهای در حال رشد را برای بازار ایران معرفی میکند.

استفاده از آبیاری قطره ای در مزارع باز و دانش باغبانی محافظت شده رو به پیشرفت است،لذا شرکت فراکشت پارسیان آخرین متدهای در حال رشد را برای بازار ایران معرفی میکند.