مرکز بازدید

گروه تولیدی فراکشت پارسیان  در نظر دارد تا یک مرکز برای بازدید کننده ها درمزرعه نسیم شهر (واقع در جنوب غرب تهران ) بنا کند.

ما به قابل دسترس ساختن علم کشاورزی برای همه بسیار معتقدیم و آرزومندیم که این امر را در مزرعه اجرایی نماییم.

ما در مرکز روشهای مختلف کاشت، داشت، برداشت و بسته بندی را معرفی خواهیم کرد.

.بعلاوه، از اهداف مرکز نشان دادن وسعت تاریخ این سرزمین و گذشتگانش میباشد ، ما به روشهای باستانی که

درطی سالها در ایران و منطقه رشد داشته اند افتخار میکنیم.